ffmepg是个神器,因此写一下自己平时使用过程中经常用到的命令


1.剪切视频

ffmpeg -ss xx:xx:xx -i URL\inputfile_name.format -vcodec copy -acodec copy -t xx:xx:xx outputfile_name.format

||-ss 开始时间 xx:xx:xx ;-t 持续时间 xx:xx:xx 时间可以具体到帧数,但是你要自己看清楚;format 常见有mp4\ts\mov\flv\f4v\avi||

eg:ffmpeg -ss 00:00:07.800 -i E:\test.ts -vcodec copy -acodec copy -t 00:00:19.640 test_new.ts


2.加黑边
1、ffmpeg –i URL\inputfile_name.format –vcodec Codec_Type –s 1280*720 –an –f Codec_Type outputfile_name.format
||Codec_Type 常见有 h264\x264\f4v\Xvid;–s 强制分辨率,一般都是1280720或是19201080 ||
2、-vf pad=1920:1080:0:140 w,h,x,y

eg1:ffmpeg -i F:\2_new.ts – vcodec h264 – s 1920*1080 – an –f h264 2_newget.ts
eg2:ffmpeg -i F:\01test.264 -vf pad=1920:1080:0:140 F:\01test2.264


3.分离视频音频流
ffmpeg -i URL\input_file.format -vcodec copy -an output_file.video_format   //分离视频流
ffmpeg -i URL\input_file.format -acodec copy -vn output_file.audio_format   //分离音频流

eg:ffmpeg -i M:\test.ts -acodec copy -vn output_file.ac3


4.指定音频转换码率
ffmpeg -i URL\input_file.format -acodec copy -ab bitrats -vn output_file.audio_format

eg:ffmpeg -i F:\test\test_file.flv -acodec aac -ab 127.55k -vn test_audio.m4a

-ab 127.55k输出是128kb/s,不知道为什么,需要进一步研究


5.ts/flv/f4v/mp4无损互转
ffmpeg -i URL\input_file.format -vcodec copy -acodec copy URL\output_file.format
ffmpeg -i URL\input_file.format -c copy -bsf h264_mp4toannexb URL\output_file.format
ffmpeg -i URL\input_file.ts -c copy -bsf:a aac_adtstoasc URL\output_file.mp4

eg:ffmpeg -i F:\test.f4v -vcodec copy -acodec copy S05EP01.mp4
eg:ffmpeg -i F:\ls\P01.flv -c copy -bsf h264_mp4toannexb F:\ls2\P01.ts


6.合并音频视频
ffmpeg -i URL\input_video_file.format -i URL\input_audio_file.format -vcodec copy -acodec copy output_file.format


7.下载m3u8文件对应的视频
ffmpeg -i m3u8_links -acodec copy -vcodec copy -f mp4 output.mp4
ffmpeg -i m3u8_links -c copy -bsf:a aac_adtstoasc output.mp4

eg:ffmpeg -i D:\Downloads\test.ts -c copy -bsf:a aac_adtstoasc D:\Downloads\test_new.mp4


8.导出序列图片
ffmpeg -i URL\input_video_file.format URL\example.%d.jpg
Ffmpeg –i F:\test\test.mp4 –r 25 –f image2 F:\test\jpg\image-%3d.jpg
eg:ffmpeg -i F:\test\test.mp4 F:\test\jpg\example.%d.jpg


9.切黑边

ffmpeg -i F:\test\38.mp4 -vf “crop=1920:800:0:140” -b 6000k F:\38.mp4


10.合并分段,输出单文件
Win系统:
ffmpeg -f concat -i E:\test\list.txt -c copy output.mp4
Linux系统:
ffmpeg -f concat -i list.txt -c copy output.mp4 (注:此时list要在运行ffmpg的,目录里)

ffmpeg -ss 00:00:00 -i


Links:
1.Video codec
https://en.wikipedia.org/wiki/Video_codec
2.x264
https://en.wikipedia.org/wiki/X264


via:https://www.web-dl.cc/?page_id=141